با وجود این آیه ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﺭﻓﺘﻪ!

** ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟﺪَّﺍﺭُ ﺍﻟْﺁﺧِﺮَﺓُ ﻧَﺠْﻌَﻠُﻬﺎ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﻟﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُﻭﻥَ ﻋُﻠُﻮًّﺍ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻭَ ﻟﺎ ﻓَﺴﺎﺩﺍً **
این سرای آخرت را (تنها) برای کسانی قرار می‌دهیم که اراده برتری‌جویی در زمین و فساد را ندارند.
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺗﺮﻯ ﺟﻮﻯ ﻭ ﻣﻔﺴﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ” ﺍﺭﺍﺩﻩ” ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ، ﻗﻠﺒﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺭ پاﻙ، ﻭ ﺭﻭﺣﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻟﻮﺩگی‌ها ﻣﻨﺰﻩ ﺍﺳﺖ …

ﺍﻣﻴﺮﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ (ﻉ) درباره این آیه فرموده‌اند: “ﺍﻥ ﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﻌﺠﺒﻪ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺮﺍﻙ ﻧﻌﻠﻪ ﺍﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﻙ ﻧﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻴﺪﺧﻞ ﺗﺤﺘﻬﺎ!” (گاﻩ ﻣﻰ‌ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻟﺬﺕ ﻣﻰ‌ﺑﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﻨﺪ ﻛﻔﺶ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺑﻨﺪ ﻛﻔﺶ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﻣﻰ‌ﺷﻮﺩ.)

ﺩﺭ ﺣﺪﻳﺚ ﺩیگرﻯ ﺍﺯ ایشان چنین ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ هنگام ﺧﻠﺎﻓﺖ ﺷﺨﺼﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﻗﺪم ﻣﻰ‌ﺯﺩ، گمﺷﺪﻩ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰ‌ﻛﺮﺩ، ﺿﻌﻴﻔﺎﻥ ﺭﺍ ﻛﻤﻚ ﻣﻰ‌ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﺎﻥ ﻭ ﻛﺴﺒﻪ ﺭﺩ ﻣﻰ‌ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰ‌ﺧﻮﺍﻧﺪ، سپسﻣﻰ‌ﻓﺮﻣﻮﺩ: “ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻣﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻋﺎﺩﻝ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﻭ ﻫمچنین ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻮﺩﻩ‌ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩم ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.”

نهایتا به ﺣﺪیث تکان‌دهنده‌ای ﺍﺯ ﺍﻣﺎم ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) می‌رسیم و ﺁﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ: هنگامی ﻛﻪ آن حضرت ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﺭﺍ ﺗﻠﺎﻭﺕ ﻧﻤﻮﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ گریه ﻛﺮﺩ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: “ﺫﻫﺒﺖ ﻭ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺍﻟﺎﻣﺎﻧﻰ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺎﻳﺔ” (ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ!)

superiority-vs-inferiority

منابع:
قرآن کریم، تفسیر نمونه

در حسرت یک دلِ سیر “کباب غاز”

اول:
آدم همیشه منتظر زمانی است که از راه می‌رسد و وقتش بازتر می‌شود؛ فرصتی که در آن می‌تواند به برخی کارهای مانده و عقب‌افتاده‌‌اش برسد … اما حکایت “وقت”، حکایت غریبی است؛ هر چه جلوتر می‌روی، بیش‌تر تو را دنبال خودش می‌کشد! طوری که اگر کمی از برنامه‌ات فاصله بگیری، می‌بینی او جلو افتاده و تو به دنبالش می‌دوی و همین‌طور هفته‌ها و ماه‌ها و شاید سال‌ها گذشته است!

دوم:
هنوز روشن و واضح در ذهنم است: دوم دبیرستان؛ سر کلاس ادبیات نشسته‌ایم، یکی از بچه‌ها داستان کباب غاز را می‌خواند: ” … سر زانوهای شلوارش – که از بس شسته شده بودند به‌قدر یک وجب خورد رفته بود – چنان باد کرده بود که راستی‌راستی تصور کردم دو رأس هندوانه از جایی کش رفته و در آن‌جا مخفی کرده است!” … معلم شروع می‌کند درباره سبک نگارش جمال‌زاده و توصیفات زیبای داستان – مثل همین که آوردم – توضیح دادن … . کلاس‌های ادبیات، به ویژه درس‌هایی که متون و اشعارش سر راست بودند و نیازی نداشتند معنای کلمه به کلمه و بیت به بیتشان را یادداشت کنی، واقعا لذت‌بخش بود. داستان که تمام شد، واقعا حس خوبی داشت؛ با اینکه شاید جنبه اصلی این داستان – حداقل در ظاهر – بیشتر ایجاد سرگرمی بود تا انتقال مفاهیم عمیق … و اصلا شاید همین امر آن چیزی بود که در آن زمان به شدت نیاز داشتیم! از آن موقع به بعد، هر بار کتاب ادبیاتم را باز می‌کردم و چشمم به این درس می‌افتاد، تصور روزی را می‌کردم که صبج یک روز تعطیل پاشده‌ام و – با همان لحنی که در داستان آمده – لَم داده‌ام یک گوشه و دارم مجموعه داستان‌های دیگری از جنس کباب غاز را می‌خوانم! آن موقع فکر می‌کردم، شاید روزی در تعطیلات عید یا تابستان فرصت شود … و بعدتر هم با خودم گفتم، شاید بعد از کنکور … و بعد از کنکور هم … فکر می‌کنم به کل فراموشش کردم!

عکس داستان کباب غاز

چند وقت پیش، کتاب‌های ادبیات دوران دبیرستان را در انباری پیدا کردم؛ عکس بالا صفحه ۳۱ کتاب دوم دبیرستان است.

ادامه خواندن “در حسرت یک دلِ سیر “کباب غاز””

“مرکز”؛ سفری از خود من تا به خودم

“The Centre” یا “مرکز”، پنجمین و تازه‌ترین آلبوم سامی یوسف است که در نیمه سپتمبر ۲۰۱۴ (اواخر شهریور ۹۳) منتشر شد. این روزها کمتر کسی است که سامی یوسف را نشناسد، خواننده جوانی که با انتشار آلبوم‌های “المعلم” و “My Ummah” و ارایه محتوایی شرقی و سبک و سیاقی مرکب از غرب و شرق توانست مسیر جدیدی را – که بعدها توسط بسیاری دیگر نیز دنبال شد – در موسیقی و به طور خاص موسیقی مسلمانان باز کند. مسیری که با سومین آلبوم یوسف، “Wherever You Are”، برای خودش شناسنامه‌ای نیز دست و پا کرده و spiritique نام گرفت، سبکی که شاید بتوان آن را زیر شاخه‌ای از موسیقی معاصر دانست (البته این نظر شخصی نگارنده و در مقایسه آثار سامی یوسف با آثار افرادی چون یانی است.) سومین آلبوم یوسف از جنبه دیگری نیز اهمیت داشت و آن محتوای موسیقی سامی بود که اگرچه هنوز رنگ و بوی شرقی داشت، اما حالا یک لایه عمیق‌تر شده و در کنار – و حتی بیش از نشانه‌های مستقیم اسلامی، – فطرت مشترک الهی را دست‌مایه قرار داده بود و این یعنی هدف گرفتن جمع وسیع‌تری از مخاطبان بالقوه. اگرچه یوسف، با چهارمین آلبوم خود یعنی “سلام” کمی به تکرار افتاد، اما حالا و با “مرکز” مجددا نشان داد همچنان می‌تواند مسیری را که در پیش گرفته است، با قوت ادامه دهد. موسیقی سامی یوسف (به ویژه از آلبوم سوم به بعد) به نوعی همان روحِ صوفی‌مسلک دیروز است که حالا در جسمی جدید دمیده شده؛ این مساله آن قدر مشخص است که حتی اگر نظرات او را هم نخوانده باشید، با گوش دادن به چند قطعه از موسیقی‌اش – به ویژه قطعات جدیدترین آلبوم وی، “مرکز” – می‌توانید آن را دریابید …

آلبوم جدید سامی یوسف

ادامه خواندن ““مرکز”؛ سفری از خود من تا به خودم”

برگزیده شدن شاخه رمز دانشگاه علم و صنعت

شاخه رمز علم و صنعت به عنوان شاخه برتر کشوری انتخاب شد! متن کامل را می‌توانید از اینجا بخوانید: http://sbisc.iust.ac.ir/?p=178 (یا از اینجا در سایت دانشکده)

این مساله (فعال کردن شاخه طی یکی دو سال اخیر، تا رسیدن به اینجایی که الان هستیم) جدای از بحث حرفه‌ایش، برای من کلی درس و تجربه دیگر هم داشت که بخشی‌شان نوت شده‌اند و کنار سایر روزنوشت‌هایم جا گرفته‌اند؛ احتمالا بعضی‌هایشان را هم در آینده و به صورت مطلب در همین وبلاگ خواهم نوشت.

نوشته شدن این مطلب در وبلاگ هم اگرچه شاید کمی بوی ریاکاری بدهد (که احتمالا هست!) اما بیشتر بخاطر همین تاثیرات شخصی‌اش بود و اهمیتی که از این جنبه برای من داشت؛ … و نوشتم تا یادم بماند.

هلاک الناس فى ثلاث: الکبر و الحرص و الحسد

“هلاک الناس فى ثلاث: الکبر و الحرص و الحسد؛ فالکبر هلاک الدین و به لعن ابلیس، و الحرص عدو النفس و به اخرج ادم من الجنه، و الحسد رائد السوء و منه قتل قابیل هابیل”

هلاکت مردم در سه امر است : تکبر و حرص و حسد؛ تکبر نابودى دین را در برداشته و به سبب آن ابلیس از درگاه رحمت الهى دور شد، و حرص ‍ دشمن انسان بوده و به سبب آن آدم از بهشت اخراج گردیده، و حسد پیشواى بدى بوده و به سبب آن قابیل هابیل را کشت.
امام حسن مجتبی (ع) (لینک 1 / لینک 2)

مشابه این روایت از رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) نیز نقل شده است.
ان شاء الله به لطف خدا، همه از این رذایل در امان بمانیم …

عوامل هلاکت انسان - سیب بهشتی آدم و حوا

انسان الگو، انسان شاخص و انسان ستاره

اینکه کسی برای جامعه الگو باشد یعنی جامعه می‌تواند به وی اعتماد کرده و (تقریبا) مو به مو از او پیروی کند … وقتی این تعریف را داشته باشیم (که برای الگو تعریف درستی به نظر می‌رسد) دیگر دایره افرادی که در این دسته قرار می‌گیرند خیلی کوچکتر از قبل می‌شود. شاید دسته بسیار اندکی از انسان‌ها در طول تاریخ توانسته باشند به طور واقعی شرایط الگو بودن را داشته باشند.

انسان الگو

با تعریف کلی بالا از “انسان الگو”، نیاز دیگری هم احساس می‌شود و آن تعریف “انسان شاخص” است. انسان شاخص، در یک زمینه مثلا علم، ورزش، هنر و … در قله قرار دارد و می‌تواند الگو قرار بگیرد؛ اما در سایر زمینه‌ها الزاما (و غالبا) چنین ظرفیتی را ندارد.

در کنار این دو دسته، نقش رسانه‌ها را هم نباید از یاد برد؛ رسانه‌هایی که امروزه این توان را دارند تا افرادی را که حتی ظرفیت ایستادن در جایگاه یک “انسان شاخص” را ندارند، تا جایگاه “الگو” شدن بالا ببرند (و یا بر عکس، کاری کنند که الگوهای واقعی، در جامعه دیده یا شنیده نشوند) “ستاره‌سازی” نامی است که این فرهنگ غالبا با آن یاد می‌شود؛ هر چند نمی‌توان به طور کلی هر ستاره‌ای را در این دسته قرار داد و برخی “ستاره‌ها” واقعا لایق جایگاهی که در آن قرار گرفته‌اند (الگو یا شاخص) هستند.

ادامه خواندن “انسان الگو، انسان شاخص و انسان ستاره”

حکم دادگاه امریکایی درباره دامنه های ir.، فرصتی در دل تهدید

احتمالا خبر حکم دادگاه امریکایی را درباره دامنه های ir. شنیده‌اید (لینک خبر).

اگرچه این واقعه در ابتدا تلخ می نماید، اما فرصت خوبی است تا دغدغه کشورهای مستقل مبنی بر لزوم سپرده شدن مدیریت وب به یک سازمان جهانی مانند ITU قویا پیگیری شود. اینکه مسایلی مهم مربوط به شبکه جهانی وب توسط یک یا چند “شرکت” مستقر در امریکا (یا هر جای دیگر) اداره شود موضوعی نیست که امروزه و با گسترش حوزه نفوذ اینترنت در همه شئون زندگی، از مسایل روزمره و معمولی گرفته تا موارد مهم کشوری، پذیرفتنی باشد.

امید است جناب مهندس جهانگرد معاونت محترم وزارت فاوا و رئیس سازمان فناوری اطلاعات که چندی پیش و در نشست WSIS نیز به این موضوع اشاره کرده بودند، به خوبی از این فرصت استفاده کنند.

همایش «شبکه‌های مخابراتی در شرایط اضطراری و بحران» (EMComnet2014‎)

نخستین همایش “شبکه‌های مخابراتی در شرایط اضطراری و بحران” چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه و با حضور مدیران و کارشناسان برجسته بخش‌های دولتی و خصوصی، در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌شود.

“… سید محمد رضوی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و دبیر برگزاری این همایش، هدف از برگزاری این رویداد را جلب توجه مدیران و تصمیم‌گیران بخش‌های دولتی و خصوصی به مسأله مهم نقش شبکه های ارتباطی در شرایط اضطراری و بحران و برنامه ریزی لازم در این زمینه دانست و گفت: تشکیل هسته‌ای تحقیقاتی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه نیز از سایر اقداماتی است که در کنار برگزاری این همایش صورت گرفته است.” (نقل از خبرگزاری‌های مختلف)

گفتنی است این همایش، به همت گروه تحقیقاتی شبکه‌های سیار باند وسیع و با همکاری گروه فناوری ارتباطات واطلاعات تاراکسا برگزار می‌گردد.

  • برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این همایش و ثبت نام در آن، به وبسایت emcomnet.iust.ac.ir مراجعه نمایید.
  • در همین رابطه این مطلب را هم بخوانید: ارتباطات در شرایط بحران: شاید فردا دیر باشد …
  • این روزها روی همه ما به عنوان تیم اجرایی فشار نسبتا زیادی است، تجربه‌ای سخت ولی شیرین و آموزنده‌ای 🙂

EMComnet2014