کیمیاگر باش

گاهی هنر این است که تلاش کنی یک چیز را به نمونه بهترش تبدیل کنی، نه اینکه آن را با چیز بهترِ دیگری عوض!