بعضی مواقع باید سر مردم داد بزنی!

بعضی مواقع باید سر مردم داد بزنی … باید بیدارشان کنی!
اگه نیتت خالص باشه، شاید در مقابل این فریاد زدن ها، تشویق هم بشوی!
تشویقی که با هزار تا تعریف و تمجید بیهوده هم حاصل نمیشد … .

——–

Maximus: Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here? (Gladiator)